DE KROONVLAG

Gestart door Willem Visser, zo/ 1/mrt/2009 : 21 : 39

Vorige topic - Volgende topic

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

zo/ 1/mrt/2009 : 21 : 39 Laatste wijziging: zo/20/mei/2012 : 15 : 22 door Willem Visser
Enige weken ontving ik van Jan van Leeuwen de laatste editie van de Kroonvlag, waarvoor mijn hartelijke dank.
Ik ben aan het scannen gegaan en geprobeerd de krant op het forum te plaatsen.
Helaas kwam het niet goed leesbaar over en tja, wat moet je dan?
Ik baalde hiervan en besloot van de week om de krant dan maar te gaan overtypen, zodat de leden de Kroonvlag toch nog kunnen lezen.
Het is een hoop werk, maar je moet wat voor de Kroonvaarders over hebben.
Het zijn 20 blz en zal ze allen gaan plaatsen met de foto´s die in de krant staan.
Ik zal proberen iedere dag een stukje te plaatsen, veel leesplezier.
GR. WILLEM V. / OLD SAILORS NEVER DIE

zo/ 1/mrt/2009 : 21 : 40 #1 Laatste wijziging: wo/16/aug/2017 : 10 : 53 door Willem Visser


Vijf en dertig jaren De Kroonvlag zijn aan het eind gekomen. Een reeks van jaren, waarin de naam altijd onveranderd is gebleven, alleen het mooie KNSM-embleem op de voorpagina werd vervangen door de matrozenkraag toen we een groep gingen vormen.

De 1ste jaargang no.1 van mei 1946 vermeldt als redacteur de heer C.J.W. Bosman van de Afdeling  Administratie en Inkoop op de Suriname kade. Tot aan zijn overlijden in 1960 heeft hij aan ons maandblad gewerkt.


Zijn opvolger werd de Heer R.W. Hegt, die na een aantal jaren een mede redacteur kreeg, de Heer  J.P.M. Seignette, voor velen Joop. Richard Hegt verliet op een gegeven moment de maatschappij. De redactie kwam nu in handen van  het tweemanschap Seignette en J.A.H. van ´t Hoff. Na geruime tijd werd de redactie weer eenhoofdig. Joop ging zich helemaal toeleggen op de Public Relations van de KNSM en Juriaan bleef redacteur. Ook dit duurde een aantal tot Van ´t Hoff de KNSM vaarwel zei. Dat was midden 1976 en dat was tevens het moment, waarop ik, na 10 jaar Public Relations (samen met Seignette), mijn intrede deed als redacteur.

Mijn voorgangers beleefden, na een zich aanvankelijk van de oorlogsjaren herstellende KNSM, een ongekende reeks van jaren van voorspoed. De vloot breidde zich uit als nooit tevoren. Activiteiten op allerlei gebied bloeiden op. Ook in mijn redactionele  periode gebeurde veel, dat stof opleverde voor ons ´Bedrijfsblad KNSM Group en werkmaatschappijen`, zoals de naam inmiddels was geworden.
Het gonsde binnen de groep, waar zee, land en lucht vertrouwde terreinen van werkzaamheden vormde. Begin november van het vorig jaar sloeg dit ijverige en bedrijvige gegons plotseling om in grote stilte vol verslagenheid. – De KNSM ophouden te bestaan?...

Ondenkbaar toch zeker! –

Straks enkel nog maar 125 jaar geschiedenis? Enkele vraagtekens die binnen korte tijd – wel twee maanden van grote spanning – even zo vele bevestigingen zouden worden. In de tweede helft van februari kwam het definitieve bericht dat de Nedlloyd zijn bod op de aandelen KNSM Group gestand deed.
- Wég KNSM – Groep, weg bedrijfsblad.

Dit is dan de allerlaatste Kroonvlag die binnen Nederland en ver buiten onze grenzen de vele bestemmingen zullen bereiken. Een periode van 35 jaren is afgesloten, tegelijk met  mijn 25 KNSM – jaren. Ik heb altijd met veel plezier, maand in, maand uit, aan ons blad gewerkt . Mijn nieuwe werkterrein  ligt in dezelfde sfeer bij Nedlloyd in Rotterdam.

Vanaf deze plaats wil ik alle KNSM-ers, waar zij ook inmiddels naar toe zijn gegaan, hetzij mee naar Rotterdam, hetzij naar een andere werkgever, hetzij dat ze misschien voor enige tijd zonder werk moeten zijn of dat ze om en nabij de 57-jarige leeftijd zijn, het allerbeste toewensen in de nieuwe leef- en / of werksituatie. Deze wensen zijn ook bedoeld voor de medewerkers  en medewerksters van alle bedrijven, die tot de KNSM – groep behoorden.

Dank aan alle voor de altijd prettige samenwerking bij het maken van artikelen voor onze Kroonvlag.

Op de zeeën zal onze maatschappijvlag, de Kroonvlag, nog blijven wapperen. Ook u zeevarenden, hartelijk dank voor alle goede samenwerking en gastvrijheid waar en wanneer ook aan boord genoten.

Mocht het binnen de nieuwe organisatie mogelijk zijn elkaar weer te ontmoeten, dan graag tot ziens.

Het ga u allen goed.

Joop Giel.
GR. WILLEM V. / OLD SAILORS NEVER DIE

zo/ 1/mrt/2009 : 22 : 05 #2 Laatste wijziging: wo/16/aug/2017 : 10 : 58 door Willem Visser
Grepen uit 35 jaren de Kroonvlag.

De allereerste editie van ons bedrijfsblad is gedateerd mei 1946 en wordt geopend met een voorwoord van ir. W. Kruyff, hoofddirecteur van de KNSM NV. Hij besluit met de volgende woorden:
´ Welaan dan Kroonvlag, waai wijd uit ter zee en te land. Onze beste wenschen vergezellen U op Uw baan´.

En ook de papieren Kroonvlag is gaan wapperen op oceanen en continenten, bedrijfsnieuws brengend aan een ieder die maar lezen wilde. Naast enkele overpeizende artikelen wordt in een redactioneel stuk verteld, dat dit blad is geboren uit de behoefte om belangstelling te wekken voor het werk van de ´Kernen´, de beambtenkern en de arbeiders-kern en om mededelingen te doen van wat in die in die kern-vergaderingen  besproken is of zal worden.
Deze ´kernen´ waren de voorlopers van ondernemingsraden en ondernemings commissies. De redactie – de heer C.J.W. Bosman van deAfdeling Administratie   en Inkoop op de Surinamekade schrijft verder onder meer verlies of vermindering van arbeidsvreugde altijd een nadeel voor de mens is, ´want iedere evenwichtig mens wil niet slechts door zijn arbeid het brood verdienen, maar ook bevrediging vinden in diens arbeid, door de betekenis het doel van zijn streven te kennen.´ 

Om aan deze behoefte tegemoet te komen zien we reeds bij vele grote bedrijven kranten ontstaan die de samenbindende factor van alle werkers aan ´onderdelen`in het bedrijf zijn en waardoor ´dezen hun werk leren zien in het grotere verband van het gemeenschappelijke bedrijfsdoel.´ De heer Bosman gaat ervan uit dat de arbeid daardoor meer betekenis krijgt en dat de arbeidsvreugde dan ook moet gaan stijgen.

De heer Bosman besluit zijn redactionele artikel als volgt: ´Onze Kroonvlag vaart uit. Het doel van de reis kent ge nu uit alles wat daarover in dit nummer geschreven is. En dus ....Alle hens aan dek!!
Met volle kracht vooruit!!` Gaat u mee?

Vertrouwde benamingen.

Wat meteen al opvalt zijn de vertrouwde termen, die binnen de KNSM – organisatie jaren en jaren en jaren opgeld deden. In de rubriek Personalia  zien we de kantoorbediende en de jongste bediende hun intrede doen, alsook de bootwerker en de kraandrijver.
Comptabiliteit, Administratie en Inkoop , Bouwbureau, Expeditie kade, Vrachtzaken, Passage en zowaar Vrachtmail. De rubriek ´Piet Janssen, kantoorbediende` wordt meteen al in dit eerste nummer geboren. Nog een kenmerk uit de beginperiode van De Kroonvlag: er wordt veel en uitvoerig over de onderwerpen geschreven. Foto´s zijn nog een zeldzaamheid. Versjes en verzen  komen we nogal eens tegen. We vinden eens ´Speldenprik:  Gij leest dit blad nu wel, maar toon wat méér Uw ijver, Kom, waag den sprong en word van lezer... schrijver!´  Een opwekking die ook in recente jaren nog wel eens gedaan is, zij het in andere bewoordingen en waarschijnlijk met hetzelfde resultaat.

In de editie van augustus 1946 wordt in een artikel over de oudste lijndiensten der KNSM een brief aangehaald, die was gericht aan Kaptein Swart, ´varende het Stoomschip WEST FRIESLAND thans hier ten reede´ (Amsterdam). Het betreft een reis naar St. Petersburg ´met een kleine lading. De weinige diepgang van Uw boot zal U veroorloven de Newa tot Petersburg op te komen, hoe weinig water al ook bij Uwen aankomst op de rivier moge staan`.  In deze brief wordt de kapitein een krachtig gebod voorgehouden. ´Altijd en overal zult gij daaraan gedenken, dat tijd ons veel geld kost; dit is altijd het geval , maar met stoomboten toch wel het meest´.
Dat was in 1856, maar ook de directie van 1946 brengt economisch beheer onder de aandacht van al´onze medewerkers´. In een paginagroot omkaderd stuk spreekt de directie de verwachting uit ´dat wij thans weer tijden tegemoet gaan, die het voor ieder aan ons bedrijf verbonden, nodig en mogelijk zullen maken de grootst mogelijke aandacht te besteden aan alle uitgaven die nodig zijn.´ Vermaningen die ons ook uit een minder ver verleden niet onbekend in de oren klinken.

Speurend naar ´grote gebeurtenissen´die in de Kroonvlag werden weergegeven, stuiten we op de kop ´de eerste nieuwe schepen de KNSM´. (November 1946)  Het betreft hier de schepen TELAMON en TRITON, die in aanbouw zijn in Montreal.  We zullen wat sneller moeten gaan bladeren, want we zijn nog steeds in 1946. Als we zo doorgaan, wordt de tekstlengte van dit relaas vergelijkbaar met de afstand van Amsterdam tot aan de Landungsbrucken te Hamburg.
TELAMON


In 1947 komt de ´stroom´´nieuwe schepen op gang. We komen de AGAMEMNON, de HELICON en de SARPEDON tegen. In mei van dit jaar wordt het gedenkteken, ter herinnering aan onze in de tweede wereldoorlog gevallen medewerkers, in de hal op de eerste verdieping van Het Scheepvaarthuis onthuld. De heer D. Hudig treedt af al directeur en de heer J.P. Kruseman wordt als zodanig benoemd.

In 1948 lezen we dat het is voorgekomen dat samenwoning wordt opgelegd aan gezinnen van zeevarenden, waarvan de man uit hoofde van zijn beroep geregeld en lange tijd afwezig is. In enkele artikelen op weg naar sociale zekerheid, wordt de vraag gesteld: ´Een verplichte werkloosheidsverzekering op komst?´  Het beoordelingssysteem wordt verklaard, iets wat velen van ons nog tamelijk vers in het geheugen ligt: functiebeoordeling en persoonlijke beoordeling, een moeizaam en traag verlopend proces, dat altijd met grote geheimzinnigheid was onthuld. In 1948 evenwel met uitgebreide toelichting hierover in de Kroonvlag. – U zult bemerkt hebben dat sociale vraagstukken nogal eens behandeld worden, iets waartoe vele jaren later Windkracht 7 in het leven werd geroepen. Al bladerend komen we de STENTOR en de MENTOR tegen en het is nog steeds 1948. En natuurlijk hoort hier ook de Nestor bij. 
MENTOR


In maart 1949 een verslag van het honderste Schip van de Week, een lange reeks uitzendingen van de Wereldomroep PCJ. Later zouden deze uitzendingen de naam Thuis aan Boord krijgen. In mei van dit jaar is er een uitzending gericht op de PYGMALION. Wat nog meer opvalt zo tijdens het bladeren, zijn de uitvoerige teksten met verslagen van de activiteiten van de Sportvereniging KNSM. Er gaat in die jaren heel wat om in de sportieve sfeer bij onze rederij. In de werksfeer wordt constant gehamerd op de veiligheid in het bedrijf. Een heel goed ding.

Wordt vervolgd.
GR. WILLEM V. / OLD SAILORS NEVER DIE

ma/ 2/mrt/2009 : 19 : 38 #3 Laatste wijziging: wo/16/aug/2017 : 10 : 59 door Willem Visser
Midden van het volgend jaar komt de ORANJESTAD de KNSM-vloot versterken. Het is een alleszins geslaagde proeftocht geworden op een prachtig schip. Het aanbieden van een ´rokertje´  wordt nog zeer op prijs gesteld. De redacteur beschrijft het interieur van de ORANJESTAD niet. Hij zegt hierover: ´Wij doen dat niet, want in vele toonaarden hebben de Nederlandse pers als vele buitenlandse bladen deze metamorfose van vrachtschip tot passagiersschip belicht. De Volkskrant deelde zelfs mede, dat de KNSM een der weinige uitverkorenen was die zelfs van een ezel een paard kon maken.
Oranjestad


Op maandag 12 juni 1950 komt het 2000ste schip van dit jaar de Amsterdamse haven binnenlopen. Het is onze DELFT onder commando van kapitein W.C. Rijkeboer. Varend van Rotterdam naar  Amsterdam zag een zekere ´A´de EUTERPE op haar laatste reis, nl. naar de sloper. ´Ik bleef deze begrafenisstoet lang nakijken.  Hij heeft ook zijn steentje bijgedragen om de KNSM groot te maken en zijn laatste reis´. A. besluit: ´Rust zacht EUTERPE, nog liever zien we je in stukken snijden dan je nog enige jaren te zien varen onder een andere vlag!´

Ook nog in 1950 komen we een bericht tegen over de KNSM - band , die medewerking verleent aan een feestelijke bijeenkomst in de Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee. De verslaggever: ´Wij zullen ons onthouden een opsomming te geven van de vele shownummers die de KNSM – band. Wij volstaan met de opmerking, dat onze musici dien middag voor de vrolijke noot gezorgd hebben´. Tja, dat waren wel heel andere tijden. We schreven dat we in de jaargangen van De Kroonvlag op zoek zijn naar grote dingen. Gebeurtenissen als die met een KNSM – band behoren daar in feite niet toe, maar ze geven wel een beeld van de sfeer in een tijd, die (misschien helaas) lang vervlogen is.

Een mededeling van de Afd, Personeelszaken, nog steeds 1950, waarin wordt gezegd, dat de Directie heeft besloten bij jubilea van leden van het walpersoneel, naast de gebruikelijke gratificatie, een KNSM – speldje te verstrekken en wel: bij een 40-, resp. 25–jarig  jubileum een gouden, resp. een zilveren speldje met KNSM-embleem en lauwerkransje.´ De dames krijgen een broche. Bovendien de mogelijkheid en wit metalen speldje met KNSM-embleem, resp. een broche te kopen tegen de prijs van f 1,-.

In december roept de heer Hylkema alle bedrijfsgenoten op om naar wegen te zoeken die zullen leiden tot het stichten van een bouwfonds tot het verkrijgen van vakantiehuisjes. Hij geeft verschillende mogelijkheden aan om geld daarvoor op tafel te brengen. Op die manier bouwen wij niet alleen aan het grote KNSM-huis ( hier citeert hij ir. W.H. Kruyff) doch bovendien aan de kleine vakantiehuisjes, waarmede wij voor personeelsleden  en hun gezinnen de gelegenheid scheppen om ééns per jaar een poos van de vrije natuur te genieten in een eigen ´home´ en tegen een zéér geringe prijs.` En hoe velen van ons hebben in latere jaren niet genoten van zulke vakantie´s  in de bossen en op de heide.

Op het spreekuur van de sociale verzorgster, dinsdagmiddag van 2 tot 4 uur, wordt ieder verwacht, die de Sociale Verzorgster wenst te spreken en die, ´voor zover de dienst het toelaat´ in staat is om ´s middags te komen.

Het is inmiddels 1951 en de Arbeiders en Beambtenkern organiseren een lezing voor het personeel. ´In deze bijeenkomst zal voor U spreken de heer A.J. C. van Rietschoten over het onderwerp Pracht en kleur van de Nederlandse Antillen en Zuid Amerika. Deze lezing zal worden toegelicht met circa 150 lantaarnplaatjes in kleuren.´ De heer Van Rietschoten, de latere directeur van de KNSM is onlangs teruggekeerd  van een reis naar de ´overkant´.

In de maart editie een artikel over de ´Veranderingen aan de kade´. Neemt U eens voor ogen het aspect dat onze kade twintig jaar geleden bood en wat wij er nu zien. Er liggen schepen als voorheen, maar die schepen zijn geen kolenstokers meer doch grotendeels door motoren voortbewogen vaartuigen. Die geen motoren hebben stoken toch olie i.p.v. kolen. Vergelijk eens de kranen die voor de oorlog op de Levant en Surinamekade stonden met de reuzen van nu.´  Ook wordt gesproken over de grote uitbreiding van de Hollerith  afdeling. Hollerith, een modern boekhoudsysteem, dat zeer grote machines nodig maakt.

Het Voorzieningsfonds  der KNSM ´Het Baken´ doet in de april uitgave verslag van het alweer derde levensjaar. Ir. P.G. van Kuyk , Chef Bouwbureau KNSM, is op 30 maart 25 jaar in dienst. M.H. Westerdaal, bootwerker – stuwer, viert op 19 mei zijn 30 jarig jubileum. Veertig jaar voor N.A. Ponman, ladingmeester NRM, evenals voor J. IJff asst. General Manager New York. Zomaar een kleine willekeurige greep uit de Personalia.

Een oproep: De KNSM band vraagt violisten. Er zal lichte operettemuziek in studie worden genomen en zal er ernstig worden geoefend onder leiding van de nieuwe dirigent. ´Aanmelding bij de  Hr. Nottelman, op den kade bij de Hr. Post, Arbeidscontrole.`  Reeds lang een KNSM - traditie is de viering van het St. Nicolaasfeest. De heer G. van der Heijden, roept ons toe: ´KNSM-ers , aan U de daad. Moge ons feest dank zij Uw aller medewerking worden wat het ieder jaar is geweest, een vreugde voor onze kinderen´.

Op 2 januari 1952 is er de Nieuwjaarsbijeenkomst, waar de heer P. Dijkstra, directeur KNSM, spreekt. Hij zegt onder meer: ´Zonder nu onze eigen Maatschappij teveel in de hoogte te steken, mag toch bij een gelegenheid als deze wel eens een ogenblijk worden stilgestaan bij al hetgeen nodig is om een vloot van een 60–tal grote en kleine schepen met profijt continu in de vaart te houden.´ En verderop: ´Daarom is het van zoveel belang, dat allen, die bij de Maatschappij betrokken zijn, er zich van bewust blijven , dat hun arbeid van groot belang is. Zo kan een aflader, die door den Heer Wils of een zijner medewerkers voor de Maatschappij gewonnen is, na de eerste zending van ons afkeren wanneer die zending door onvoorzichtigheid beschadigd aankomt.´

Wordt vervolgd
GR. WILLEM V. / OLD SAILORS NEVER DIE

di/ 3/mrt/2009 : 21 : 33 #4 Laatste wijziging: wo/16/aug/2017 : 11 : 10 door Willem Visser
De ARGOS en de EOS komen in de vaart. Ze hebben MacGregor  Patentluiken. ´Beltgraven´ is aangekocht, samen met o.m. de ADM, Blaauwhoedenveen- Vriesseveem en de SHB. De BOREAS komt in de vaart en een nieuw gebouw voor A.V.K. Dusseldorf. De huur van een KNSM – vakantiehuisje op Beltgraven bedraagt f 10,- per week per gezin. In het progamma Vara Showboat een rechtstreeks gesprek met een schip op zee. Het is kapitein Rechsteiner van de EOS, die in dit radioprogramma ´optreedt´. Een nieuwe loods te Paramaribo, nieuwe werf en loods op Curaçao en nieuw kantoor te Caracas. De ORESTOS ´schroeflam´op de Orinoco rivier en hoe die schroef er werd ´opgeschroefd´.

In de jaren vijftig word er druk geadopteerd, d.w.z. een school adopteert een schip. Er komt briefwisseling op gang en zeevarenden bezoeken de scholen en omgekeerd bezoekt de school ´hun schip´  als dat in Amsterdam of Rotterdam ligt. Voor alles dank zij vele bemanningsleden die hun vrije tijd geven aan het op school zichtbaar maken van hun schip in verre landen. Een van deze actieve mensen is F.F. Mathies. Thans rees lang gepensioneerd, destijds hoofdmachinist op de vroegere BAARN. Het Baarns Lyceum was ´zijn´school.

In 1953 heeft de directie een kamer aan de kade beschikbaar gesteld, die dienst zal doen als kapiteinskamer. In een ooggetuigenverslag vertelt hoofdwerktuigkundige  P.F. van der Leelie hoe de MENTOR 348 man redde van het Engelse troepenschip EMPIRE WINDRUSH. Daar was brand ontstaan in de machinekamer. Het schip brandde totaal uit. De MENTOR kreeg voor deze reddingsactie een gedenkplaat. 1955 is het jaar waarin de KNSM gaat beschikken over ´een prachtige nieuwe telefooninstallatie´. Aan de nieuwe schakelinstallatie zien we ´Mej. N. Schaafsma, chef – telefooniste en Mej. G.J.M. Boessen.`

We draven door de jaren vijftig heen. Het ene schip na het andere gaat te water. De ON-klasse en de IS-klasse krijgen gestalte. Proefvaart na proefvaart vindt plaats. In juni 1955 schrijft DE Kroonvlag: ´In tien dagen tijds maar liefst twee zeeschepen te water´. De heer Bosman tot de lezer: ´U kunt gerust tot Uw vrienden en kennissen zeggen, dat U bij een scheepvaartmaatschappij werkt voor wie in de laatste tien jaar meer schepen te water zijn gegaan dan voor welk andere scheepvaartmaatschappij ter wereld ook´. Hier gaat het om de stapelloop van de JASON en de OSIRIS. Installatie van de Ondernemingsraad op donderdag 1 december 1955.
SINON

Het duizelt je wanneer je achter elkaar honderden pagina´s Kroonvlag ´doorwerkt´. Een verscheidenheid in onderwerpen en toch ook regelmatig terugkerende gebeurtenissen die worden beschreven. Neem alleen al de tewaterlatingen, de groetenuitzendingen van de Wereldomroep. Zeer speciaal vervoer als bijvoorbeeld de crème calèche en de paarden naar het westelijk halfrond moeten worden vervoerd. Dit voor het koninklijk bezoek aan de West.

Er wordt in deze jaren ook toneelgespeeld. We bedoelen hier dus buiten de kantooruren, het echte amateurtoneel. Toneelgroep Royal speelt ´De Privé secretaresse´. Een jonge toneelgroep, gevormd door jonge mensen die met dit stuk goed voor de dag komen.

Er worden maar liefst zes nieuwe schepen besteld. 3 zestien mijls motorvrachtschepen met een draagvermogen van elk ca. 7000 ton en drie 11 mijls motorkustschepen, elk 950 ton draagvermogen. Door deze recente orders zijn op het moment 15 schepen in aanbouw voor de KNSM, met een gezamenlijke tonnage van 55.000 ton. De huidige vloot omvat 77 schepen met 260.000 ton draagvermogen. In de juli / augustus editie vinden we de aankondiging van de onthulling van het monument Amphirite dat zal worden geplaatst in de tuin aan de Surinamekade. Dit is het geschenk dat door het personeel op die dag aan het bestuur van de KNSM zal worden aangeboden ter gelegenheid van het 100 – jarig bestaan van onze maatschappij. L.J.M. Galavazi is 65 jaar geworden en treedt af als directeur van de NRM. Er worden vlettenwedstrijden gehouden, waaraan ook een damesploeg deelneemt. September 1956 feliciteert de redacteur de lezers met de honderd jaren KNSM. Hij schrijft o.m. ´.....die KNSM verschaft ons allen een levensdoel, ze is bovendien de bron waaruit wij voor ons en de onzen het  bestaan putten. Wij allen hebben (onder meer) ook daarom het grootste belang erbij, dat ze bloeie en groeie tot in lengte van jaren onze KNSM.....´ In een Personalia worden onder het hoofd ´in vaste dienst aangesteld personeel ´maar liefst 120 namen vermeld.
AEGIS


Wordt vervolgd
GR. WILLEM V. / OLD SAILORS NEVER DIE

wo/ 4/mrt/2009 : 21 : 36 #5 Laatste wijziging: wo/16/aug/2017 : 11 : 15 door Willem Visser
Het honderdjarig bestaan van de KNSM wordt op grootste wijze gevierd, waarvan uitvoerig verslag wordt gedaan in woord en beeld. Vooral aan de wal zijn de mogelijkheden legio, maar ook op de schepen vinden feestelijkheden plaats.

Op 2 januari 1957 zegt Jhr. H. van Lennep in zijn nieuwjaarsrede: ´... de scheepvaart spreekt in hoge mate tot de verbeelding van onze landgenoten, het is onze plicht om de verwachting die men van ons koestert waar te maken, ook in 1957...´- Of die verbeelding in latere jaren ook nog zo gesproken heeft? Dit is ook nog de tijd van de kerstpakketten en de kalenders , die aan alle medewerkers en gepensioneerden worden uitgereikt.

Op 26 januari 1957 verlaat ms. ORANJE NASSAU de helling en binnenkort zal de PRINS DER NEDERLANDEN volgen. In de uitgave van november een beschrijving met foto´s van interieur van de nieuwe passagiersschepen.
ORANJE NASSAU                                                                                     


Door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, op vrijdag 28 februari 1958 gehouden in Het Scheepvaarthuis, wordt A.J. C. van Rietschoten benoemd tot directeur van de KNSM. Prinses Beatrix reist met de ATTIS van Paramaribo naar Nieuw Nickerie. Het schip vertrekt op tijd uit Amsterdam. Zelfs wordt de ATTIS, om vooral niet te laat te Paramaribo aan te komen, niet via Hamburg gestuurd. Maar de reis over de oceaan verloopt niet zo voorspoedig door zwaar weer. Toch komt alles, hoe gek dat in dit verband misschien ook klinkt , op zijn pootjes terecht. Beatrix betuigt haar tevredenheid over haar reis aan kapitein F.J. van Dam. ´Tweemaal (in een week) naar Groningen´. Zegt een kop in het april nummer. De redenen: ms. LEONIDAS gaat te water en ms. LABOTAS komt in de vaart.

In de op 1 mei gehouden jaarvergadering van de NEVAS blijkt dit instituut te groeien en te bloeien. Een paar cijfers: het aantal donateurs van de NEVAS bedraagt 239 t.w. 28 rederijen, 147 scholen en 64 particulieren. In 1957 kwamen 38 nieuwe adopties tot stand. Zeven en twintig vervielen er evenwel door verslapping en gebrek aan belangstelling. Tot de geadopteerde schepen behoren er  54 van de KNSM! In juli / augustus Kroonvlag een In Memoriam van Paul den Tex, oud directeur en oud commissaris van de KNSM. Jhr. H. van Lennep schrijft over hem ´... De mens Den Tex zal men niet licht vergeten. Hij kon streng zijn, maar ook zo innemend en vriendelijk. Een echte oude patriciër, even deftig als bescheiden. Zijn zakenmoraal kende geen geschipper of slimmigheden; een man uit één stuk, met een warm kloppend hart voor zijn medemensen...´ De ontvangst van ´De schip van de week´uitzending aan boord van de SARPEDON en de THEMIS is goed. Op 22 november 1958 jubileert B.M. Schnitger, ass. General manager New York. Hij is 25 jaar bij de KNSM. Voor gezagvoerder  S. Tigchelaar is dat op 15 november 40 jaar. Half december heeft dek / rookkamerbediende P. van Ravens er 25 jaar ´opzitten´.                 

Ter viering van het eerste lustrum geeft de toneelgroep Royal op woensdag  14 januari 1959 een uitvoering van het ´Spel met het Noodlot´in het Van Nispenhuis aan de Stadhouderskade. Toegangsprijs f 1.-  Kaarten verkrijgbaar bij Nottelman (Gelderse kade), Hardsteen (Scheepvaarthuis), Post  (Arbeidscontrole), Wagenaar (Scheepszaken), en Andersen (NRM). Op de nieuwjaarsbijeenkomst in de ontvangstzaal aan de Surinamekade is het kapitein H.W. Otto, die namens alle zeevarende KNSMers iedereen een gelukkig en voorspoedig 1959 toewenst. Mevrouw van Sandick, echtgenote van onze president – commissaris verricht de doop van de ACHILLES, de eerste van een serie van zeven: ARES,CERES, SOCRATES, PERICLES, DIOGENES en ARCHIMEDES. Deze schepen krijgen vier laadruimen, drie ruimen voor en 1 achter de opbouw. Draagvermogen elk ca. 7100 ton. Het betreft hier geen ´confectie´schepen, maar speciaal voor onze diensten ontworpen en te bouwen eenheden. Hiertoe wil de KNSM haar kapitaal met  1/3 vergroten.

Na een oproep van de directie melden honderden KNSM-ers zich om zich voor een hulp actie in te zetten. Op korte termijn moeten nl. duizenden manifesten nauwkeurig geanalyseerd worden ter verkrijging van uitgebreide statistische gegevens, die moeten worden ingediend bij een bepaalde Conference. Dat betekent twaalf avonden werken van 6 tot 10 uur. Per 1 maart wordt ir. O.R. Metzlar benoemd tot sous-chef van ons bouwbureau een op 22 april jubileert (25 jaar) donkeyman G.M. Anches. Op de helling van de werf E.J. Smit & Zoon ligt ´AS No 10´ de MITHRAS, het tiende schip dat deze werf voor de KNSM in 5½  jaar bouwde. Bouwnummer 749. MITHRAS wil echter niet en ze geeft pas toe na twee uren van spanning en inspanning.
MITHRAS


De Kroonvlag heeft inmiddels enkele uiterlijke wijzigingen ondergaan. De maatschappijvlag, wapperend boven de wereldbol, heeft plaatsgemaakt voor de afbeelding van de KNSM- legpenning, omstuwd door vissen en beschenen door sterren. De kleur is lichtblauw geworden. De kwaliteit van het papier is in de loop der jaren beter geworden en er worden veel foto´s opgenomen.

In oktober 1959 ´Een unieke nautische trilogie. Deel 1 – de geboorte van de CHIRON, deel 2 – DIOGENES´doop, deel 3 – KREON in zijn element´. Amsterdam krijgt een havengebouw. Prins Bernard bezoekt onze Ares in Peru. Kapitein T.C. van Drimmelen neemt in West – Indië afscheid van de KNSM en de Koninklijke Marine. Meer dan 50 scholen hebben een KNSM schip geadopteerd.

1915 – 1960: 45 jaar Zuid Pacific Dienst, een artikel van de heer W.E. van Popta. Onder een foto, gemaakt bij het afscheid van bootsman K. Groen, lezen we: Kapitein Otto neemt met een ferme handdruk afscheid van bootsman Groen`.  Bouwbureau´s honderdste ontwerp is het ms. ARCHIMEDES geworden. Tijdens de proefvaart ai aan boord chef-hofmeester C. Ronner.   
´De Kroonvlag bereikt een mijlpaal´zegt de redactie in zijn openingsartikel in de editie van april 1961. De vijftiende jaargang wordt met dit nummer afgesloten. Eerste stuurman Don Griot brengt een dronk uit op de scheidende gezagvoerder P. de Jong. Dit gebeurt aan boord van het ms. DIOGENES in 1961.

We stuiven door de jaren zestig heen. Op 21 december 1961 worden de heren J.H. Kiesouw en G. Pronk benoemd tot adjunct- directeur. Op 17 januari 1962 wordt 1ste stuurman R.J. Carrière als gezagvoerder en op 1 april van dit jaar gaat mejuffrouw E.A. Wiedijk, directiesecretaresse met pensioen. AVK Straatsburg bestaat op 22 mei 50 jaar. ULYSSES versterkt de gelederen en dan nog weer even de Personalia: 1 ste stuurman J. de Jong wordt gezagvoerder (15.11.62), C.B. H. Stal gaat van standplaats Buenaventura naar Bogota en J.J. Beuk van tijdelijke detachering Bogota. Overzees stafemployé j. de Winter, met bestemming Curacao, heeft Europees verlof tot eind november 1962. Loopjongen J. Baars komt per 12 november bij de KNSM, evenals donkeyman E.J. Wittbrodt.
ULYSSES


Februari ´63: een foto van de MEDON langs de kant in het ijs. Een zeer strenge winter. De contributiebijdrage aan het Bouwfonds vakantiehuisjes KNSM wordt verhoogd van f 0,03 per week tot f0.06 per week. Eveneens in 1963 wordt de HERCULES toegevoegd aan de KNSM-vloot. Op de brug kapitein G.B. Wilmink. Se Sportvereniging KNSM bestaat 50 jaar. Mythologische mijmeringen, een lange reeks artikelen over de herkomst van scheepsnamen, of liever gezegd de betekenis van de namen die aan de KNSM–schepen zijn gegeven. In de september editie PALAMEDES.

Per 31 december 1963 bestaat onze vloot uit 86 eenheden. Onze bedrijfsresultaten blijken iets gunstiger te zijn uitgevallen dan over 1962. In 1964 luidt ons Bouwbureau een nieuw tijdperk in, zo lezen we. Het gaat om een gunstige test van half automatische bediening. Het ms. SOLON neemt deel aan de NATO oefening ´Teamwork´op de Atlantische Oceaan. Dit jaar ook de ondergang van het ms SOPHOCLES, in volle zee, waarbij drie opvarenden het leven verliezen; bootsman P. Visser, olieman M. Kuijt en bediende F. Araujo.   

Wort vervolgd.   
GR. WILLEM V. / OLD SAILORS NEVER DIE

vr/ 6/mrt/2009 : 20 : 35 #6 Laatste wijziging: wo/16/aug/2017 : 11 : 21 door Willem Visser
Het daaropvolgende jaar brengt een slagzinnen wedstrijd. De slagzin moet de lezer opwekken een zeereis met de KNSM te gaan maken of hem aanmoedigen zijn lading met ons mee te geven. Vele inzendingen en slechts enkele (uiteraard) gelukkigen.

De medewerkers van ons Vrachtbureau worden lekker gemaakt met het vooruitzicht over enige tijd te worden gehuisvest op een boot, een kantoorboot. Veel is daaromheen  geschreven en gepraat. Dat het op deze boot lang geen paradijs zou zijn, moest in latere jaren nog blijken.

Wegens hun verdiensten op meteorologisch gebied werden op 28 oktober 1966 gezagvoerder H.J. Korver en 1 ste stuurman C.J.. Spaargaren onderscheiden.

N.V. Container Terminal Amsterdam wordt feestelijk geopend. KNSM directeur G. Vermeulen zegt in de nieuwjaarsreceptie dat ´het KNSM schip ook in 1966 hecht, dicht en sterk is´. Inspecteur Santigo de Chile, A.J. Hoet, wordt hoofdinspecteur Lima. 1 ste stuurman Th. Hahlen gaat aan de wal en wordt adm. Assistent.

Op het moment dat voor de laatste de manoeuvreerafsluiter van de stoomturbine van het laatste stoomschip van de KNSM, de TELAMON, wordt dichtgedraaid, is hiermee een einde gekomen aan een 111 jaar lang stoomtijdperk bij onze maatschappij.

Op maandag 1 april 1968 afscheid van Jhr. H. van Lennep  als directeur van de KNSM, in de Ontvangstzaal aan de Surinamekade. Drie en twintig jaar heeft hij deel uitgemaakt van de directie. ´Tijdens het afscheidsdiner dat op 28 maart aan boord van het ORANJE NASSAU wordt geserveerd, spreekt o.m. de nestor van de Nederlandse scheepvaart, de heer D. Hudig. Uit zijn rede citeren wij: Leiders van een bedrijf moeten kooplieden zijn die de onderneming door de onzekerheden weten te sturen en dan met een positief resultaat weten uit te komen; haar moeten leiden en in staat zijn om alle mogelijkheden, die zich ook terzijde in een groot bedrijf voordoen, uit te buiten om zodoende van een goed bedrijf een zéér goed bedrijf te maken. Welnu, hieraan heeft Hugo van Lennep zeker geheel voldaan, waarmede mijn gelukwensen.´ Aldus in het aprilnummer van de 22ste jaargang van De Kroonvlag.

Deze editie eindigt met een mededeling over een Kroonvlag ´nieuwe stijl, de vorm die ons blad tot en met nu heeft behouden. Dit toen nieuwe formaat krijgt voor en tegenstanders. De inbinders van het oude magazine formaat klagen steen en been. Opmaak technisch zijn er voordelen aan deze krantachtige vorm. Maar hoe dan ook, we hoeven er geen woorden meet aan te wijden, geen voor en tegen meer af te wegen. Hier ligt uw laatste Kroonvlag. 

In mei 1968 lezen we dat de KNSM kuiperij tot een palletfabriek wordt omgebouwd. Het eerzame ambacht van kuiper wordt omgebogen naar het maken van laadborden, de pallets. Een eis van de hedendaagse vervoerstechniek. De vraag wordt gesteld of het luchtkussenvoertuig de koopvaarder van de toekomst zal worden. Op 1 mei neemt mejuffrouw T.J. Kap afscheid van de KNSM. Zij heeft er ruim 43 jaren opzitten. In 1945 werd zij directiesecretaresse. Ze raakte zo in de ban van het scheepvaartbedrijf, dat zoals zij zelf zegt, ´dit de jaren heeft doen omvliegen`. De Nieuwe Rijnvaart Maatschappij (NRM) viert haar 65-jarig bestaan. Er gaat weer een MERCURIUS te water en wel in Madurodam. Het ms. THALETAS komt in het nieuws als het 5000ste schip dat op de helling van de Oranje werf in Amsterdam Noord is droog gezet voor een periodieke dokbeurt. Oud hoofdagent voor de KNSM in Suriname L. Munsterman, is per 1 oktober benoemd tot chef personeelszaken. Hij is ook de opvolger van mr. H. Mook. Eind 1968 wordt aan de Machinefabrieken Scheepswerf P. Smit Jr. te Rotterdam opdracht gegeven voor de bouw van twee z.g. ´multi purpose´schepen. De ontwerpen zijn van Sea Transport Engineering. Het Trident schip gaat geboren worden. De afdeling Passage is nog volop in de running waar het passagiers van onze schepen betreft.
MERCURIUS


Op 8 april vind de kiellegging van het eerste Trident schip. Directeur G. Vermeulen geeft de klap met de hamer. Zijn collega M.C. Kieft is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De schepen van de ES-klasse zullen worden verlengd door het plaatsen van een tussenstuk met een lengte van 9.75 meter. Het ms. AENEAS komt als 11000ste schip de haven van Rotterdam binnen. Dat is op 6 mei. Wat reeds lang regelmatig plaatsvindt zijn de reünies´ voor gepensioneerden, waarvan ook trouw verslag wordt gedaan. Dit is nog de tijd van de afdeling Acquisitie. Op een foto zien we chef P. van Rijssen in gesprek met souschef F. Helms. Op 19 december viert de Bond van Surinaams Haven en Transport Arbeiders zijn 50 jarig bestaan. 
De geboorte van CHIRON


Wordt vervolgd
GR. WILLEM V. / OLD SAILORS NEVER DIE

za/ 7/mrt/2009 : 16 : 12 #7 Laatste wijziging: wo/16/aug/2017 : 11 : 24 door Willem Visser
We zin inmiddels in 1970 aangeland. Directeur M.C. Kieft houdt een somber gestemde jaarrede. Het rapport Oyevaar verschijnt. Het behandelt de ontwikkeling in de wereldscheepvaart en de Nederlandse koopvaardij. Het etablissement van de KNSM wordt verplaatst naar Pier 39ste Straat. De KNSM hijst de stormbal. Er worden vier werkgroepen ingesteld die zich zullen bezighouden met specifiek genoemde problemen. Het eerste Trident schip, de TRIDENT AMSTERDAM, gaat op 29 april te water. De doop wordt verricht door mevrouw A.M. Nelissen – van der Kelen. Bij zijn aftreden als president – commissaris wordt Mr. D.A. Delprat benoemd tot ´honorair commissaris´van de KNSM. Op 5 juli wordt bekend gemaakt dat de Koninklijke Hollandsche Lloyd is overgenomen door de KNSM. Een jubileum in Zurich: J.H.L. Binnendijk is 25 jaar in KNSM dienst. In oktober vindt de overdracht van de TRIDENT AMSTERDAM plaats. Uitgebreid verslag met foto´s van dit paradepaard(je). Op Curaçao nemen R.J. Riaz en E.J. Boelijn op de pensioengerechtigde leeftijd afscheid van onze maatschappij. Ook nog in 1970 valt het 20 jarig bestaan van de KNSM vakantiehuisjes op Beltgraven.

Begin 1971 komt er een stukje Romeinse oudheid, de tempel van Taffeh, met de SINON naar Nederland. Het vervoer vanuit Egypte vindt ´in stukken en brokken´plaats. Velen van ons herinneren zich nog een groots opgezet plan: ro/ro vervoer tussen Amsterdam, Bremerhaven en Bilbao. De dienst krijgt de naam Iberhanseatic Transport System (ITS). Bij de scheepswerf v/h De Groot & Van Vliet te Slikkerveer is het ms. METEOOR in aanbouw voor dit project. In april komt de TRIDENT ROTTERDAM voor de KNSM in de vaart. Eind van dit jaar komt de mededeling dat de KNSM gaat deelnemen in Mammoet Transport NV. Het vervoer van zware stukken door de KNSM gaat onverdroten voort. Een opsomming van de schepen met zwaar laadgerei: in de grote vaart 66 schepen en voor het vervoer over de Rijn 53.   

In zijn nieuwjaarsrede spreekt mr. H.G. Heuzeveldt de hoop uit , dat we er met ons allen in 1972 in mogen slagen die innerlijke kracht verder te ontwikkelen die voor ons en de buitenwereld duidelijk zal maken dat het voortbestaan van de KNSM nuttig, zinvol en dus vanzelfsprekend is. ´Thuis aan boord ms. CERES´, zich bevindend  aan de westkust van Zuid Amerika. Dit progamma van de Wereldomroep wordt aan boord van de CERES uitstekend ontvangen. Er zijn zoveel schepen van de KNSM in de vaart, dat praktisch elke maand een progamma voor één onzer schepen de lucht ingaat. Portier A. Ruygh zegt het Scheepvaarthuis vaarwel na 14 jaar bewaking van de hoofdingang. In Suriname jubileren de voorlieden J. Tolod en J. Struiken. Havenbedrijf Kroonvlag Rotterdam beschikt nu over een van modernste etablissementen in de Rotterdamse haven. Totale oppervlakte van het terrein is 110.000 m2. Het vaarplan is opnieuw beken en in een nieuw jasje gestoken.

Met het ms. NEPTUNES arriveert in Nederland een bosnegerhut uit Suriname, een geschenk voor de jarige Prins Maurits. Diversificatie in opmars bij de KNSM: we verwerven een belang in Belgian Fruit Lines en we gaan deelnemen  in Transavia Holland. De Boeing 707 en de Caravelle doen hun intrede in onze scheepvaartwereld. Telefoneren bij de KNSM gaat met de tijd mee. We krijgen z.g. doorkiesapparatuur , wat zoveel wil zeggen als rechtstreekse verbinding tussen de klant en de man achter zijn KNSM bureau.

Bij het verlaten van de haven van Puerto Cabello loopt de TRIDENT ROTTERDAM aan de grond. Een aluinaarde contract brengt opnieuw KNSM schepen naar de haven van Delfzijl. Er worden vier schepen gehuurd van de Oldendorff rederij, die als BAARN, BREDA, BENNEKOM en BARNEVELD  de uitvoering van dit contract mogelijk maken. In de Personalia komen we mr. H.J. van de Roemer tegen. Hij wordt van medewerker BNO manager van EUS. Bij de NRM is stuurman F.H. Kruizinga aangesteld als kapitein op het ms. VORSTWIJK. De passagiersschepen PRINS DER NEDERLANDEN en ORANJE NASSAU zijn inmiddels uit de vaart genomen. Ze zullen worden verkocht. Hiermede is een eind gekomen aan 100 jaar passagiersvaart op de West.
TRIDENT ROTTERDAM


Ook bij de NRM vlootuitbreiding. Besteld worden drie schepen van het ´verlengde Europa IV´type. Een vermeerdering van de NRM tonnage met 5000 ton. De KNSM kan nu niet achterblijven en koopt 2 schepen. Grote, snelle vrachters met een draagvermogen van elk 12.300 ton. Ze krijgen de namen ALKMAAR en AMERSFOORT. In de machinekamer staat een FIAT- hoofdmotor met een vermogen van 20.000 pk. De TOR line, waarin de KNSM een minderheidsbelang heeft, bestelt twee jumbo ferries. Er wordt zwaar gestudeerd op de toekomstige mogelijkheden van navigeren via satellieten. Er komt een nieuwe studieregeling voor de KNSM-ers. Wat zullen we knap worden! Na het in de vaart komen van de TRINDENT AMSTERDAM en TRIDENT ROTTERDAM is ´nulmanswachtbezetting`een begrip geworden. Afstandsbediening speelt hierin de grote rol.

Afscheid van M.C. Kieft als voorzitter van de Raad van Bestuur KNSM Group NV. Transavia gaat straks vliegen met de Boeing 737–200C en is daarmee de eerste Nederlandse luchtvaartmaatschappij die deze vliegtuigen in gebruik gaat nemen. L.G. Voogelaar, waarnemend directeur Kroonvlag Rotterdam, gaat met pensioen. Veel studie en overleg zijn nodig om tot de conclusie te komen dat de toekomst van het stukgoedvervoer naar en van het Caraibisch gebied ligt bij de containerschepen. Kapitein J. Bergsma zegt de zee vaarwel.  Hij doet dit aan boord van de TRIDENT ROTTERDAM, samen met zijn echtgenote. Voor thuis krijgt hij zijn schip ´in zakformaat ´mee: een prachtig model, dat door de bemanning onder leiding van de baas timmerman, is vervaardigd.

In de december editie 1973 schrijft A.J.C. Rietschoten, (aftredend) voorzitter van de raad van bestuur, woorden ten afscheid ter gelegenheid van zijn pensionering. Hij zegt o.m. : Het jaar 1974 kondigt zich al aan als een aaneenschakeling van stormachtige periodes. Meer dan ooit zal er een zeemanskunst voor nodig zijn om de KNSM door de woelige golven heen te loodsen. Ik ben er zeker van overtuigd dat dit zal gelukken, hoewel het zeker niet zonder inspanning zal gaan´. Mammoet Shipping Compagny ziet het levenslicht. Een gezamenlijke werkmaatschappij van de KNSM en Mammoet Transport. De eerste SD-14 onder Nederlandse vlag. Het is het ms. Waterland, dat is toegevoegd aan de vloot van de KHL. Op 7 juni overlijdt G. Vermeulen, kort tevoren nog lid van de raad van bestuur. Een alom bijzonder gewaardeerde persoonlijkheid binnen onze KNSM organisatie is heengegaan. Het begin van het ´autotijdperk´bij CTA is er. Er is nl. een omvangrijk auto- overslag –contact met Hoegh Ugland Auto Liners (HUAL). Het betreft het aanvoeren van Datsun automobielen, rechtsreeks uit Japan.

In 1975 komen de nieuwe schepen voor de NRM in vaart. Het zijn de WINTERSWIJK, WESTWIJK en WAALWIJK. De KNSM krijgt na veel gedokter, een nieuwe housestyle: de gestyleerde matrozenkraag van het ´mannetje in de Ver. Staten`. KNSM Kroonburgh naar nieuwe behuizing aan de St. Jobsweg. Wat het scheepvaarthuis betreft doemt voor het eerst het ´metro spook´ op. Jarenlang zal er gegraven, geheid en gebouwd worden. Een lange periode van grote rumoerigheid en wanorde vlakbij ons hoofdkantoor.
WESTWIJK 

GR. WILLEM V. / OLD SAILORS NEVER DIE

zo/ 8/mrt/2009 : 16 : 49 #8 Laatste wijziging: wo/16/aug/2017 : 11 : 38 door Willem Visser
We hebben weer een echte BREDA en een echte BAARN. Ze zijn uitgerust met bulbsteven. Het is inmiddels 1976, het jaar waarin R.V. Stensma wordt overgeplaatst van Panama naar Miami en P. van Duynen, medewerker Interne Dienst AS, bekend als ome Piet de boekbinder, met pensioen gaat. Mammoet Transport doet van zich spreken. In Ecuador is in oprichting Mamut Andino. Mammoet Shipping wordt verrijkt met de HAPPY RIDER. De resultaten van de KNSM Group over het jaar 1975 worden bekend gemaakt. De totale omzet van de Group bedroeg f 717 miljoen, waarin begrepen Transavia en Mammoet Transport. Het bedrijfsresultaat als zodanig geeft een teruggang te zien, hoofdzakelijk als gevolg van de verminderde bijdragen van de lijnvaart en de havenbedrijven. Transavia krijgt de beschikking over een Airbus 300A. Dit zal echter maar voor een betrekkelijke periode blijken te zijn. De cockpitsectie van een Carravelle van Transavia krijgt een plaatsje in het Aviodome.
BREDA


De bouw van de metrotunnel die vlak langs Het Scheepvaarthuis komt te liggen, is in volle gang. Op 11 oktober komt er een goed bericht uit Gdansk, Polen, dat luidt: ´HOLLANDIA veilig te water 15.30 uur stop hartelijke gelukwensen´. Container Terminal Amsterdam bestaat tien jaar. En voor het Noordzeekanaal zijn dat er 100. Het begin van de feestelijkheden is in de Kompaszaal aan de Surinamekade, waar op 1 november Koningin Juliana en Prins Bernard met gevolg een bezoek brengen. Laatst genoemde houdt een toespraak. Technisch hoofdmedewerker J. Oudenaarden ontvangt de Zilveren medaille behorende bij de Orde van Oranje Nassau. Tijdens een kleine plechtigheid in Het Scheepvaarthuis worden herinneringen opgehaald aan het roemruchte ms. DELFT, dat in 1955 speciaal verbouwd werd voor een contract met de BPM voor het vervoer van zware stukken naar Caracau en Punta Cardon. Ook het Port Kaiser Project op Jamaica is vermeldenswaard. De jubilaris heeft daarna nog een belangrijke rol gespeeld bij de vergroting van de capaciteit van het zware laadgerei van verscheidene ´Essen`. ´Op 6 december begint Carol (Caribbean Overseas Lines) in Hamburg haar hopelijk lange en voorspoedige leven, zorgvuldig voorbereid en met grootst mogelijke zorg omringd.´ Aldus W. schuylenburg, marketing manager, in ons bedrijfsblad. Het eerste schip in deze nieuwe Carol dienst, de CARIBA EXPRESS van de Happag Lloyd, meert op 8 december bij CTA af.
DELFT


Ook nog in het najaar van ´76 houdt Mammoet Stoof Breda Open Huis en op Curaçao vindt aan boord van de HERMES een afscheidsreceptie plaats voor de familie J.A. Lodder van het Leger des Heils. Gezagvoerder J. Brevet is de gastheer op deze receptie. In november is Transavia holland tien jaar in de lucht. In deze maand worden vele jubileumvluchten gemaakt met voor de passagiers verrassingen aan boord. Weer een afscheid in Het Scheepvaarthuis, ditmaal van Don Pablo, voor de niet ingewijden P.E.H.V.L. van Rijssen.

In zijn nieuwjaarsrede die het jaar 1977 inluidt, zegt mr. H.G. Heuzeveldt, plv. voorzitter van de Raad van Bestuur, te hopen dat wij wel het hoofd boven water kunnen houden, dit in tegenstelling tot de metro caissons die onder de aarde verdwijnen. ´Als ik spreek van wij´,dan bedoel ik de KNSM groep als een verband van 5000 mensen, die met elkaar zorgen dat de ladingstroom zich naar onze schepen beweegt, dat de schepen worden gevuld, dat zij varen en dat de goederen worden gelost en geladen; dat er vliegtuigen vliegen met passagiers en vracht en dat in al onze belangengebieden een naam wordt opgebouwd van een maatschappij, waarin voortdurend en met zorg wordt gewerkt aan een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening´. Mammoet Shipping krijgt zijn HAPPY RUNNER. In de kompaszaal vindt een afscheidsbijeenkomst plaats voor de vervroegd gepensioneerden. S.C. Bronwater wordt directeur van CTA.

In maart ´77 een openingsartikel over het Koninklijk College Zeemanshoop te Amsterdam en een reportage over het boeiende KNSM bedrijf in de Elzas: het Aveka. Chef hofmeester C. Ronner verlaat de KNSM. Een markante figuur in en om de Kompaszaal. Hij staat, samen met zijn vrouw op de foto met zijn jarenlange ´rechterhand´Ramon Farina. Tweehonderd jaar H.W. Pott & Korner in Hamburg.
Te Caracas vindt de uitreiking plaats van de versierselen behorende bij de Orde van Fransisco de Miranda aan S. Doyer en L.J.J. Jens. Het reilen en zeilen op het kantoor van Carol in Londen wordt uitvoerig belicht en Mammoet Stoof verplaatst een complete korenmolen. Op 22 april doopt mevrouw G.H. Le Poole- van der Jagt het ms. HOLLANDIA. Deze gebeurtenis vindt plaats op ons etablissement in Amsterdam. KNSM Group deelt in zijn jaarverslag over 1976 mede dat het resultaat in totaliteit belangrijk bij de verwachting is ten achter gebleven.

Stewardessen en stewards bij Transavia worden in het nieuw gestoken. Ook de vliegtuigen krijgen een nieuwe jas. Verder uitbreiding bij CTA en onder meer afscheid van de ARHIMEDES. Oud gezagvoerder H.J. Korver schrijft een boek: De mensen van de PANDORA. Het KNSM Reis en Passagebureau gaat door met het aanbieden van leuke en voordelige vakantiereizen. In oktober 1977 zien we het ms. HOLLANDIA op de voorpagina, in volle zee en een plaatje van de Scheldekade in Antwerpen, waar onze schepen voortaan niet meer zullen afmeren, tot grote spijt van vele opvarenden en passagiers. Kapitein A. Vermeulen is benoemd tot Ridder in de Orde van de Oranje Nassau. Er is inspraak over de voorhaven bij IJmuiden. Tot op de dag van vandaag wordt hierover nog gepraat. Bij de Arnhemsche Scheepsbouw Maatschappij is een zeesleper voor de Mammoet pontons in aanbouw. De latere HAPPY HUNTER. Drukkerijen De Bussy Ellerman Harms BV: drukkers van de Kroonvlag, jubileren: 175 jaar.

De nieuwjaarsrede voor 1978 door S. Doyer , voorzitter van de Raad van Bestuur. ´.... Wij zullen er gezamenlijk in moeten slagen onze probleemgebieden op te lossen.....in 1977 hebben we een grote dreun op het hoofd gehad, in het tweede halfjaar is echter een duidelijke verbetering ingezet en ik ben dan ook niet pessimistisch wat betreft 1978.... Wij zullen gezamenlijk met alle kracht in 1978 blijven nastreven door rationalisatie en verhoging van de efficiency de bedrijfsvoering te verbeteren en daarmee de resultaten op te voeren....´.  Nog een oud gezagvoerder schrijft een boek: L.H. Mager. Zijn boek heeft de titel: een varend leven, met als ondertitel: Was´t de moeite waard? Dit boek komt stand in nauwe samenwerking tussen kapitein Mager, de groep van ons Algemeen Secretariaat en onze huisdrukkerij.

We komen nogal eens ridders tegen, Dit keer P.D. Kaan, Ridder in de Order van de Oranje Nassau. Hij is oud directeur van de NRM. Dit zijn de jaren waarin Transavia contracten heeft met Saoedi Arabië voor het vliegen van pelgrims naar en van Mekka. Een verslag van dit gebeuren in de januari Kroonvlag. In Het Scheepvaarthuis krijgen we de beschikking over een fraai ingerichte grote lunchkamer, waar het inderdaad plezierig toeven blijkt te zijn. Het zesde en voorlopig laatste containerschip voor Carol komt in de vaart: de CARIBE van de Compagnie Generale Maritime (CGM) In het luchtvaart gebeuren bij Transavia komt ook uitbreiding. Een nieuwe Boeing 737 komt de luchtvloot versterken: de PH-TVP. Een reportage over de overdracht en de Boeingfabrieken in Seatlle. Ook bij de NRM verlenging van schepen. De STROOMWIJK op de helling. De Hogere Zeevaartschool verhuist. We naderen de eindstreep. De bouw van een ´tweede HOLLANDIA´ wordt aangekondigd. Nieuwe benoemingen in de Raad van Bestuur: C.B.H. Stal en R.F  Hendriksen. ´De zware weg naar de zilveren  wing´ is een reportage over de opleiding tot stewardess / steward  bij Transavia. De jubileumtochten gaan onverdroten door.

Gezellige dagen buiten de werksfeer. De zeesleper HAPPY HUNTER gaat op 14 april te water en ms. BREDA krijgt bij de Howaldtswerke Deutsche Werft te Hamburg een zware spier van 200 ton. Bij de NDSM in Amsterdam komt daar nog eens een 35 tons laadboom, zo ook voor het ms. BAARN. H. Niehaus maakt voor De Kroonvlag een artikel over de AS klasse: Exit AS. POLLUX en NEDERLANDER, Lagere Zeevaartscholen te Amsterdam en Rotterdam. Een verhaal over de opleidingen aan deze instituten. Kapitein J.J. Korving vertelt over de ´ijzige vaart op Leningrad´. Weer doet de KNSM van zich spreken: bestelling van drie supercoasters bij de werf Amels te Makkum. J. de Jong, directeur van Autoliners Europe,  Amsterdam , doet in auto´s in het groot ( de aanvoer van Datsun auto´s bij CTA). Mevrouw Th. J. Carierre- van Schaik, echtgenote van gezagvoerder R.J. Carierre, schrijft haar belevenissen op de laatste reis van onze DIOGENES.

Wort vervolgd.

GR. WILLEM V. / OLD SAILORS NEVER DIE

ma/ 9/mrt/2009 : 20 : 31 #9 Laatste wijziging: wo/16/aug/2017 : 11 : 42 door Willem Visser
In de november / december editie ´78 een foto van XX ANNIVERSARIO, onze vroegere PRINS DER NEDERLANDEN. Haar zuster, de ORANJE NASSAU vaart nog onder de naam VIETNAM HEROICO. Beide onder Cubaanse vlag. Voor periodieke dokbeurten komen deze ex-KNSMers steeds naar Amsterdam. ´Medische hulp via Scheveningen Radio`vertelt over dit aspect van het Rode Kruis: de Radio Medische Dienst. Er worden 25 nieuwe medewerkers/ sters  aangenomen in de maanden september en oktober. Op 16 januari is J. Koopmans, medewerker postverzending bij de KHL, 40 jaar aldaar in dienst. In februari 25 jaar KNSM dienst voor Hwtk A.A.A. Schujns, C. Springer ( gezel dekdienst) en w. Brouwer voorman scheepscontrole bij CTA.

In zijn nieuwjaarsrede voor 1979 kan C.B.H. Stal, lid van de Raad van Bestuur, nog zeggen ´.... Wij zijn ervan overtuigd dat wij de onmiskenbaar moeilijke uitdaging van de toekomst goed uitgerust en met vertrouwen tegemoet kunnen treden...´. Ook in 1979 blijft Mammoet Transport van zich spreken. Nu betreft het weer een viaduct dat verplaatst moet worden. Het KNMI bestaat 125 jaar. Op de voorpagina van de februari / maart editie een  foto, waarop Prinses Margriet een zilveren legpenning overhandigt aan gezagvoerder J.H. Thijs. Eveneens aan KNSM zijde ontvangt kapitein A. Vermeulen een gouden penning. Voor kapitein G. Brunt is het zilver. Onze 1ste stuurlieden R.W. rooseman en J.E.T. van Kampen krijgen ´als beloning een barometer voor hun aandeel in het waarnemen op zee, als vrijwilliger voor het KNMI. Bij Transavia wordt directeur P.D.O. Hanrath opgevolgd door J. Legro. In de cabine worden meer mannen waargenomen.

Bij CTA komt de derde containerkraan in gebruik en aan boord van de TRIDENT AMSTERDAM wordt afscheid genomen van ´Ome Jan´ofwel motorman J.G.N. Beeldstro. In april een fotoreportage met tekst over Centaal Amerika, van de hand van Th. W. J. Sweyen, manager Cental America Services. De eerste van de drie supercoasters, in aanbouw te Makkum, de NESTOR, wordt overgedragen. H. Niehaus roept de ES schepen een vaarwel toe. Ook deze periode in de KNSM vaart is bijna voorbij. Het Vencol Office in Hamburg wordt onder de loep genomen. Kroonvlag Rotterdam houdt een geslaagde open dag. Computers doen hun intrede in Het Scheepvaarthuis, STEAC met nieuwe werktuigen in nieuwe jas, De vereinging van Kapiteinsvrouwen heeft 10 jaren achter zich en bij de Vereinigte Uebersee Verkehrs GmbH (vroeger AVK Dusseldorf) gaat directeur C:F. Beyer met pensioen. De reünie´s voor gepensioneerden (zowel de z.g. weekloners, de zeevarenden en kantoormensen) blijven nog steeds een succes, zowel door hun organisatie als door de opkomst.

Mevrouw T. Doolaard – Schuiveling van het Koninklijk College Zeemanshoop wordt benoemd tot Ridder in de Orde van oranje Nassau. Een reportage over de verkeersleiding boven Nederland en een verslag van de grote Internationale Verkerhrs Ausstellung te Hamburg, die ook door Prins Claus wordt bezocht. De METEOOR haakt aan bij de AMERSFOORT en terwijl de gepensioneerden vier dagen naar Parijs kunnen viert PCH Scheveningen, het PTT Kuststation Scheveningen-Radio  te IJmuiden, zijn 75 jarig bestaan. Een kijkje bij de werf van Amels in Makkum, de geboortegrond van de nieuwe OR-ren. Te Krimpen a/d IJssel bij Van der Giessen-de Noord wordt de kiel gelegd voor de ZEELANDIA. Dat is op 30 juli. Het Nederlands Maritiem Instituut 8NMI9 is bezig met een omvangrijk onderzoek naar de wisselwerking tussen gezin en zeevarend beroep. De ´Trident´ schepen zijn lange tijd een vertrouwd begrip geweest voor ons. Nu gaat dat ´Trident´eraf en wat houden we over.... AMSTERDAM en ROTTERDAM. Dit in verband met het beëindigen van de samenwerking tussen KNSM, FMG en CAVN. 

Kapitein E.A. Röntgen geeft ons een verslag van de eerste 12.000 zeemijlen met het ms. NESTOR. De KNSM maakt bekend dat het eerste halfjaar 1979 met een geringe winst is afgesloten. Er blijven nog steeds nieuwe medewerkers binnenkomen, terwijl ook de jubilarissen onverdroten voortgaan: 25 jaar van voorman magazijn M. Orsel en A v.d Berg, adm. Besteker bij CTA. S.J. Mullender , manager AZ, gaat met pensioen evenals mejuffrouw N. Bakker, secretaresse Groupstaf, Bureau Vastgoed. Feestelijke overdracht van ms. MENTOR. Berichtgeving over Sail Amsterdam 1980 en de Nedlloyd Specerijen Race van Jakarta naar Amsterdam. Vijf lieve dames, de KNSM telefonistes, doen haar intrede in Het Scheepvaarthuis, na van oudsher (niet dezelfde dames) gezeteld te hebben aan de Surinamekade. Onze Vrachtmailboot gaat over in andere handen en gaat als ´Bonte Zwaan`dienst doen als sociaal centrum voor de binnenschippers. Transavia is druk doende vliegers van British Airways om te scholen voor de Boeing 737.

W.P. Sinnema, bij Amels toezichthouder namens de KNSM bij de bouw van NESTOR en MENTOR, wordt gepensioneerd. Tweede stuurman Z. Pessireron en tweede stuurman A.C.W. de Ruiter accepteren een baan aan de wal een treden in dienst bij Kroonvlag Rotterdam. De kerstpuzzel verlokt weer velen mee te puzzelen en de oplossing in te zenden. Op het ms. BAARN blijkt een tijdelijke commandowisseling te zijn. Zeevorst Neptunes neemt korte tijd het roer over. Ook KNSM Kroonburgh thans vrijwel geheel op de containertoer. Op de oudejaarsbijeenkomst zegt onze voorzitter van de Raad van Bestuur , S. Doyer, ´..... dat er een grote flexibiliteit nodig zal zijn om gezamenlijk datgene tot stand te brengen wat nodig is om ons bedrijf gesterkt en versterkt de tachtiger jaren te laten afronden.....´Als vertegenwoordigers van de vloot zijn aanwezig Kapitein J.F. Laatsch, Kapitein E.A. Röntgen, Hoofdwerktuigkundige P.N. Maarse en Hofmeester J.I. Kievoet.

In het januari nummer 1980 woorden en beelden van het afscheid van CTA directeur M.J. Lenters en het verslag van de doop en de overdracht van de STENTOR, het derde nieuwe schip binnen een jaar! In de februari editie een reportage van het traject Makkum / Amsterdam, dat eerst door de STENTOR moest worden ´overbrugd´. Mammoet Transport heeft het druk in Saoedi Arabië, waar o.m. materiaal wordt aangevoerd voor de bouw van de nieuwe haj-terminal te Jeddah.  De Prins Hendrik Stichting te Egmond aan Zee wordt sterk uitgebreid. De voorpagina van maart geeft een foto van de ZEELANDIA in wording. De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging (KNRV) richt de blik op de toekomst en we moeten bij de KHL zijn met een experiment met vervoer van tabak in containers, een primeur voor de KHL. Transavia gaat voor Air Djibouti een lijndienst ´op poten zetten´en ons reisbureau weet weer een groot aantal gepensioneerden te ´strikken voor een paar fijne dagen in Parijs.
PH-TVP


De stapelloop van de ZEELANDIA wordt uitvoerig verslagen in april. Doopvrouwe is Prinses Margriet. In deze uitgave teven een en ander over de technische gang van zaken bij een stapelloop en een andere kennismaking met de ZEELANDIA. ´In de Group waren aan het einde van het verslagjaar 3846 personeelsleden werkzaam tegen 4210 personen per ultimo 1978´schrijft de Raad van Bestuur in zijn verslag over 1979. De restauratie van de Brandaris is voltooid. Een afscheidsreceptie in Het Scheepvaarthuis voor A. Oosterhof, ´een oude rot op Vrachtzaken, waar menigeen op dichtvoer´.  De STENTOR neemt in de Caraibische Zee twee uitgeputte mensen aan boord die reeds lange tijd met motorpech ronddobberden. Een kijkje bij de cursus grondpersoneel bij Transavia.

In het juli nummer begint een 4-delige reportage van een reis van dezelfde STENTOR in het Caraibisch gebied. Het KNSM reisbureau ]egt in een forse kop op pagina 9 van deze editie. ´van dead slow ahead tot mach-1´.  Wie kon op dat moment bevroeden dat het opvoeren naar mach-1  ontijdig gestopt zou worden? Een Koninklijke onderscheiding voor W.L. Binnendijk, directeur van Aveka Straatsburg. De KHL krijgt een deeltransport naar Argentinie, nl. 2000 km, pijp voor gasvoorziening aldaar. J.M. A. Huiting bezoekt de Werf ´t Kromhout en doet daar verslag van. 15 Augustus neemt de KNSM de ZEELANDIA over. In de Conpac dienst, waar ze eigenlijk voor bestemd is, blijkt op korte termijn geen emplooi voor te zijn. De ZEELANDIA wordt verhuurd aan de Schotse Ben Line en ze wordt ingezet in de Oost-Azie dienst onder de naam BENATTOW. De KNSM sleepboten MEEUW en ALBATROS, begrippen binnen onze organisatie, worden verkocht naar Libanon. Op CTA is een nieuwe onderhoudswerkplaats voor rijdend materieel gereedgekomen. Kroonvlag ( Curacao) heeft zijn vertrouwde Pundakantoor in het centrum van Willemstad verruild voor een ten opzichte van de nieuwe haven zeer gunstig gelegen complex.

De november / december editie ´bevestigd´nog eens het bericht, dat KNSM en Nedlloyd in bespreking zijn over een mogelijke fusie. Heropening van de zuidelijke taxibaan op Schiphol, waar als eerste een Transavia machine gebruik van maakt. Een foto van onze ALKMAAR, hier evenwel als LlOYD AUCKLAND, voor de kust van Durban. In januari 1981 lopen we alvast een beetje vooruit op de gebeurtenissen die zeer waarschijnlijk gaan plaatsvinden. Afscheid van KNSM, afscheid van Amsterdam. Er gaan twee Transavia Boeings vliegen voor Air Florida. In de uitgave van februari / maart een zeer ongebruikelijk verslag, nl. van een aandeelhoudersvergadering van de KNSM. Dit is evenwel niet zomaar een vergadering. Het is de informatieve vergadering van aandeelhouders, die verband houdt met het bod dat de Koninklijke Nedlloyd op de KNSM Group heeft uitgebracht. Voorwaar een historische bijeenkomst met historische foto´s.       

En hiermede, lieve lezeressen en beste lezers, besluiten we dit overzicht-in-snelle-vogelvlucht van al hetgeen er in 35 jaren Kroonvlag zoal gepubliceerd is geweest. We hebben een aantal belangrijke gebeurtenissen naar voren gehaald, mar we zijn er zeker van dat we minstens een gelijk aantal niet hebben genoemd. Het is evenwel niet de opzet geweest alleen het belangrijke te noemen.  We hebben, zoals, zoals uit de kop blijkt, grepen gedaan in de geweldige hoeveelheid tekst en foto´s die in de loop van 35 jarenbij elkaar geschreven en gemaakt is.

Ook is het niet de opzet geweest louter en alleen gewichtige gebeurtenissen uit te lichten. Trouwens, wat is nu werkelijk belangrijk, om van gewichtig nog maar niet eens te spreken?  Veeleer hebben we de mens voor het voetlicht willen halen, want die is het toch die uiteindelijk de maker en de drager is van een maatschappij, een organisatie. Of die mens nu aan de top staat of ergens in het midden of daar beneden functioneert. Alleen de gezamenlijke inspanning kan tot goede resultaten leiden. Resultaten ook, niet uitsluitend gezien in cijfers, alhoewel dit laatste in de zakelijke en harde wereld waarin we nu eenmaal leven, wel erg belangrijk wordt geacht.
De HAPPY HUNTER op weg met het 80 meter hoge en 5.500.000 kg zware vierpotige booreiland Trident VII-A van Singapore naar Douala / Cameroun. Een reis van meer dan 80.000 zeemijlen. (8 April 1981)   


Wordt vervolgd.
GR. WILLEM V. / OLD SAILORS NEVER DIE